โทร.080-903-7544
อีเมล์: info@telecontactmarketing.com เวลาทำงาน : 08.00 – 20.00 น.
ผู้ช่วยประสานงาน งานสัมมนา
ผู้ช่วยประสานงาน งานสัมมนา

บริษัท โกรว์ เอเชีย จำกัด

ลักษณะงานเป็น Admin Project (long term)